แชร์มุมมองผลกระทบ AEC ต่อแรงงานต่างด้าว


AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า

แม้ว่าแรงงานต่างด้าว จะมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตขึ้นก็จริง แต่การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวในจำนวนที่มากเกินกว่าความต้องการแรงงานของระบบเศรษฐกิจไทย และถ้าเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพด้วยแล้ว  เช่น ร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความชำนาญ หรือไม่มีพื้นฐานความรู้ใดๆ เป็นต้น  แทนที่แรงงานเหล่านี้จะเป็นกำลังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต แต่อาจกลับกลายเป็นตัวการที่สร้างความเสียหายต่างๆ ให้แก่ประเทศไทยได้เช่นกัน ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันหาแนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติของเราให้จงได้

1. ผลกระทบทางสังคม 
  • ปัญหาด้านอาชญากรรม
  • ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ชุมชนสกปรกขึ้น ขยะมาก ความไม่มีระเบียบของแรงงานต่างด้าวในแต่ละชุมชนน้อยมาก 
  • ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง จากสถิติผู้ต้องขังชาวต่างชาติที่ถูกจับเนื่องจากเข้าเมืองผิดกฎหมาย และกำลังรอการส่งกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศในแต่ละปี มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
  • ปัญหาผู้หญิงและเด็ก เสี่ยงต่อการตกเป็น เหยื่อของการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานเด็ก
  • ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสในการศึกษาของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะได้รับการ ศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นกันเอง โดย NGO และเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย  ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ โรงเรียนก็ดำเนินการรับเด็กต่างด้าวเข้าศึกษา
  • ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการตรวจสุขภาพและค้นหาโรคจากหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดและได้รับบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็มีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียน


2. ผลกระทบต่อบุคลากรด้านสาธารณสุข
1. การเพิ่มภาระงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
- จำนวนผู้ป่วย
- การขยายบริการ
2. การสื่อสารในการตรวจรักษา /การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์
3. ใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพในประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี

มาตรการในการควบคุม
1) รณรงค์ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพและประกันสุขภาพ 
2) ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว  (อสต)
3) ขยายเครือข่ายการบริการสาธารณสุขในต่างด้าว  
4) ให้บริการแบบเชิงรุก /การประชาสัมพันธ์
5) มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้าน เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคง อุตสาหกรรม จัดหางาน ฯลฯ ในเรื่องนโยบายและการดำเนินงานในพื้นที่

Share on Google Plus

About Unknown

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU. ติดต่อสอบถาม คุณ สุธีกาญจน์ (คุณเก๋) / โทร / ไลน์ : 098 823 5153 อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.