รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

วิธีการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย


จะว่าไปแล้วประเด็นเรื่องแรงงานนี้ ก็นับเป็นเรื่องที่คนทำธุรกิจแต่ละประเภทต้องคำนึงถึงไม่แพ้ เรื่องอื่นๆ เพราะแรงงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการนำความสำเร็จมาให้ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสินค้า, การบริการที่น่าประทับใจ ฯลฯ โดยธุรกิจแต่ละประเภทก็ย่อมมีความต้องการแรงงานลักษณะที่แตกต่างกันไป บางธุรกิจต้องการแรงงานจำนวนไม่มาก แต่ต้องมีฝีมือหรือมีทักษะเฉพาะทาง ในขณะที่บางธุรกิจต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อมาช่วยด้านกำลังการผลิต หรือบางธุรกิจอาจไม่สามารถจ้างแรงงานไทยได้ทั้งหมด แรงงานต่างด้าวจึงเป็นทางออกหนึ่งของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในสถานประกอบการอย่างถูกกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 กรณี ขึ้นอยู่กับแรงงานต่างด้าวที่เราจ้าง  จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือได้แก่

1. การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมายตามข้อตกลง (MOU)
1. การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (โควตา)
2. การยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
3. การยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
4. การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

2.การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งในแต่ละปีกรมการจัดหางานจะประกาศให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนและหลักฐานประกอบ ดังนี้
1. แจ้งจำนวนคนต่างด้าว
2. ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนต่างด้าว
3. ขอนัดตรวจสุขภาพและประกันต่างด้าว
4 .ยื่นคำขออนุญาตทำงาน

การแจ้งยกเลิกการจ้างแรงงานต่างด้าว
1.ให้นำคนต่างด้าวไปแจ้งออกหรือแจ้งการเลิกจ้างที่กรมจัดหางาน ภายใน 15 วัน หลังจากคนต่างด้าวย้ายออกจากงานหรือหลบหลีออกจากบ้าน/ สถานประกอบการ
2. คนต่างด้าวต้องคืนใบอนุญาตทำงานแก่เจ้าหน้าที่
3. นายจ้างนำคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศ โดยแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งที่ด่านชายแดนไทย

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงานได้
1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
2. มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน
3. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น