รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

วิธีการนำเข้าแรงงานพม่าอย่างถูกต้อง

1. นายจ้างแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (ขอโควตา)  และยื่นคำร้องขอนำเข้า ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  พร้อมยื่นหลักฐานประกอบ

2. การยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
นายจ้างยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด  ที่เป็นสถานที่ทำงาน ของคนต่างด้าว 
1. หนังสือแสดงความต้องการแรงงานพม่า (Demand Letter of Myanmar Workers)
2. สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
3. สำเนาหนังสือแจ้งผลการขออนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา)
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
5. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททุกหน้าอายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
6. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
8. หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ (MOU)

3. การคัดเลือกแรงงาน การขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
1. กระทรวงแรรงงานพม่าเตรียมคนงานและแจ้งกระทรวงแรงงานของไทยเพื่อแจ้งให้นายจ้างเดินทางไปคัดเลือกแรงงานพม่า 
2. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวแจ้งสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เพื่อแจ้งให้นายจ้างเดินทางไปคัดเลือกแรงงานพม่าโดยสำนักงานฯ  ออกหนังสือรับรองให้นายจ้างไปคัดเลือกแรงงานพม่า
3. นายจ้างไปคัดเลือกแรงงานพม่า ณ เมืองเมียวดี ท่าขี้เหล็ก และเกาะสอง ตามวันที่กำหนดโดยนำหนังสือรับรองตามข้อ (2) ไปยื่นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติฝั่งไทย
4. เจ้าหน้าที่ทางการพม่าออกหนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) ให้แรงงานพม่า และจัดทำบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ให้นายจ้าง
5. นายจ้างนำบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) พร้อมแรงงานพม่าขอรับการตรวจลงตรา (VISA L-A) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก เชียงราย และระนอง

4. คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน
นายจ้างพาแรงงานพม่าตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว 
หมายเหตุ  ในกรณีที่นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวผ่านตัวแทน หรือนายหน้า ในขั้นตอนการยื่นเอกสารบัญชีรายชื่อ (Name List) จะต้องแนบสัญญาจัดหาแรงงานเพื่อให้คนหางานในประเทศไทย 

นโยบายการพิจารณาคำร้องของแรงงานพม่า 
1.  การขอจ้างแรงงานหญิงจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 คน
2.  ไม่จำกัดจำนวนสำหรับการขอจ้างแรงงานชายต่อครั้ง
3.  ไม่อนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งงานบ้าน
4.  ไม่อนุญาตนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
5.  จำนวนการขอนำเข้าในแต่ละคำร้องจะต้องไม่เกิน 400 คน
6.  การขอนำเข้าต่อไปนี้จะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน
          (1)  นำแรงงานไปทำงานในท้องที่จังหวัดภาคใต้
          (2)  ขอนำเข้าเกิน 200 คน
          (3)  ขอนำเข้ามาทำงานในกิจการจ้างเหมาแรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น