รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเป็นอย่างไร

    ในโลกแห่งยุคโลกกาภิวัฒน์  แรงงานต่างด้าวเป็น “ประชากร” ที่พบในทุกประเทศก็ว่าได้ รัฐแต่ละรัฐ   มีท่าทีต่อคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวในลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งหลักการก็ไม่น่าจะแตกต่างกัน  รัฐเจ้าของดินแดนย่อมมีท่าทีที่ดีและต้อนรับขับสู้สำหรับแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และในทางกลับกัน รัฐเจ้าของดินแดนย่อมมีท่าทีที่ไม่ต้อนรับหรือแม้ผลักไสแรงงานที่น่าจะเป็นโทษต่อประเทศของตน

  ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ และแรงงานต่างชาติมีฝีมือ หรือผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลต่อสถานการณ์แรงงานในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนั้นหากเป็นแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย  ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment - BOI) โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 25 กล่าวถึงเฉพาะช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ จะสามารถปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ตามจำนวน และกำหนดเวลาให้อยู่ในประเทศไทยที่บีโอไอกำหนด แม้ว่าจะเกินอัตรา จำนวน หรือระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมีมาตรา 26 กำหนดกรณีการทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงานที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทย

           กฎหมายส่งเสริมฯ ไม่ได้ให้นิยามของช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการไว้ แต่เป็นบุคลากรต่างชาติระดับที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ จึงเป็นกลุ่มเฉพาะไม่ใช่แรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ

      แรงงานต่างชาติไร้ฝีมือไม่เข้าข่ายช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการตามบทบัญญัติของกฎหมายส่งเสริมฯ อีกทั้งหากเป็นการทำงานในธุรกิจที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะก็ไม่สามารถนำข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยกับพม่า กัมพูชา และลาว ที่ได้รับยกเว้นให้คนต่างด้าวทำได้นั้นมาใช้

        อย่างไรก็ตาม เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ที่ ป.4/2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 มาตรา 16 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ จึงประกาศหลักเกณฑ์ 6 ข้อ ดังนี้

(1) ต้องเป็นบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท และจ้างงานรวมมากกว่า 10,000 คน

(2) ต้องเป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมฯ เดิมสิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว และจำเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่มในโครงการ โดยบีโอไอจะอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนคนงานที่จ้างเพิ่มในโครงการนั้น

(3) ต้องเป็นกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่ครอบคลุมธุรกิจเกษตรกรรม และธุรกิจบริการ

(4) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

(5)ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บีโอไอกำหนด และต้องยื่นขออนุญาตต่อบีโอไอก่อนการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ 

(6) หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นแนวทางการพิจารณาอนุญาต แต่บีโอไออาจประกาศยกเลิก หรือปรับลดจำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ตามความเหมาะสม เมื่อหมดความจำเป็น หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น