รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

แรงงานต่างด้าวกับงานประมง   ประเทศไทยมีรายได้หลักจากสินค้าประมง ในขณะที่สภาพงานประมงเป็นงานเสี่ยงอันตราย ยากลำบาก และต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลระยะยาว จึงเกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง และมีการ แก้ปัญหาด้วยการใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีอยู่ร้อยละ ๙๐ ของแรงงานประมงทั้งหมด แต่การขาดแคลนแรงงานประมงยังคงมีอยู่ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวพร้อมที่จะย้ายงานได้ตลอดเวลา ทั้งการ ย้ายเรือ และการเปลี่ยนอาชีพ  นอกจากนี้ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยวิธีการจัดทำบันทึกความ เข้าใจทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์) เพื่อจัดหาแรงงานให้ทุกภาค การผลิต และจดทะเบียนแรงงานที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่การจัดหาแรงงานจากประเทศต้นทางยังไม่ สามารถรองรับแรงงานย้ายถิ่นจำนวนมากได้จึงส่งผลให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และเกิดกลุ่มคนทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาแรงงาน โดยเฉพาะให้เรือประมงด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การหลอกลวง การกักขัง การทำร้ายแรงงาน หรือการหักค่าจ้างแรงงานล่วงหน้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดตามพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

  หากจะจัดระบบการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ซึ่งในกลไกปกติทำได้ยาก กรณีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนายจ้าง ตัวแรงงานต่างด้าว และผู้ติดตาม ในการ มาลงทะเบียนแสดงตัวตนให้ชัดเจนและอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และปลอดจากขบวนการ แสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าว และเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวจะร่วมมือกับภาคเอกชนแก้ไขปัญหานี้ให้เบ็ดเสร็จและครบวงจรได้ทั้งด้านการจัดระเบียบแรงงาน ด้านการตรวจสุขภาพ ด้านการจัดระเบียบเรือ และด้านศูนย์ประสานงานแรงงานประมงจังหวัด

  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติและ คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนอของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้ว เห็นสมควรกำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงของประเทศไทย โดยการจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานบนเรือประมง ภายใต้กรอบ MOU สรุปได้ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ ๑ การลงทะเบียนนายจ้างประมงและการรวบรวมความต้องการแรงงานประมง
ขั้นที่ ๒ การรับสมัครแรงงานไทยและการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว
ขั้นที่ ๓ การคัดเลือกบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายกรณีนำแรงงานต่างด้าว
ขั้นที่๔การนำเข้าแรงงานต่างด้าวสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกำกับการดำเนินงานของ บริษัทจัดหางานและประสานกระทรวงแรงงานในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ขั้นที่ ๕ การดูแลแรงงานประมงก่อนลงเรือ
ขั้นที่ ๖ การควบคุมตรวจติดตามเรือประมงและแรงงานบนเรือ
ขั้นที่ ๗ การลงโทษ - หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ได้รับ บทลงโทษสูงสุดตามกฎหมายที่มีอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น