วีธีการนำเข้าแรงงานกัมพูชาอย่างถูกต้อง




          ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาจากผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพซึ่งเข้ามาเป็นผู้ใช้แรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เนื่องจากความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นเละอพยพเข้าเมืองของผู้คน  เพื่อมาหางานทำในประเทศไทยซึ่งสามารถกระทำได้โดยง่ายเนื่องจากอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยมีระยะทางยาวไกล การเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกวิธีของแรงงานกัมพูชา ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความต้องการคนต่างด้าว (โควตา)
        นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวจะต้องยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 - 10 พร้อมเอกสารดังนี้
               1. แบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
         2. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของนายจ้าง กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย

1. เมื่อได้รับโควตาแล้วให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ได้ยื่นขอโควตาไว้ดังนี้  
               1.1) หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน, แบบคำร้องขอนำเข้าฯ, หนังสือแต่งตั้ง, หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน และตัวอย่างสัญญาจ้าง 
               1.2) สำเนาใบโควตา
              1.3) สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของนายจ้าง กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ 

2. กรมการจัดหางานรวมรวมเอกสารส่งไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศต้นทาง เมื่อบริษัทจัดหางานของประเทศต้นทางจัดหาคนงานให้ตรงตามความต้องการของนายจ้างไทยได้แล้ว จะจัดทำบัญชีรายชื่อของคนต่างด้าว (Name List) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานของประเทศต้นทางแล้วส่งกลับมาให้นายจ้างไท

3. นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสาร ดังนี้
               3.1) แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท.2)
               3.2) บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) พร้อมสำเนา
               3.3) สำเนาใบโควตา
              3.4) สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของนายจ้าง กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ

ขั้นตอนที่ 3 การเดินทางไปรับตัวคนงาน
             - กรมการจัดหางานจัดทำหนังสือแจ้งประเทศลาว เพื่อให้นายจ้างนำไปใช้ในการเดินทางไปรับตัวคนต่างด้าว
       - กรมการจัดหางานจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการตรวจลงตรา (VISA) ให้แก่คนต่างด้าว และให้พำนักอยู่ในประเทศไทย
    ขั้นตอนที่ 4 การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
              - คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ไปตรวจสุขภาพ และยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน

Share on Google Plus

About Unknown

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU. ติดต่อสอบถาม คุณ สุธีกาญจน์ (คุณเก๋) / โทร / ไลน์ : 098 823 5153 อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.