รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว   เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เราพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของท่านในทุกรูปแบบ หากใบอนุญาตทำงานของท่านหมดอายุ  เราพร้อมและยินดีให้บริการ

ขั้นตอนการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน
1. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสาร
      2. รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/ตรวจเอกสาร
      3. พิจารณา/ตรวจสอบ/สรุปความเห็นการขอต่ออายุใบอนุญาต 1 วัน
      4. พิจารณา/ลงนามการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 วัน
      5. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจรับใบอนุญาต

แบบฟอร์มที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
    1. แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาต (ตท.5)   , หนังสือรับรองการจ้าง  
    2. เอกสารประกอบ
 • แบบคำขอต่ออายุ (ตท.5)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Workpermit) พร้อมสำเนา 
 • แบบหนังสือรับรองการจ้าง 
 • หนังสือเดินทางที่ต่ออายุ Visa แล้ว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3 (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) 
 • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง (คนไทย) หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง (คนต่างด้าว)  


         เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
 • สถานประกอบการเอกชน 

                   1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ออกตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้องหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย

                   2) สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) ภ.พ.30 (3 เดือน) และสำเนาการชำระภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ปีล่าสุด

 • โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน

                   1) สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา

                   2) ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

                   3) สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, ใบอนุญาตอื่น ๆ (ถ้ามี) / สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

 • หน่วยงานราชการ

                   1) หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างงาน
                   2) กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่างด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

 • มูลนิธิ หรือสมาคม
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม , วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
1 ความคิดเห็น: