รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

        แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถดำเนินการให้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

   MOU คือ ข้อตกลงการส่งแรงงานจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจะเป็นผู้คัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ ทำเรื่องพาสปอร์ต และวีซ่า แล้วจึงจัดส่งแรงงานมาให้นายจ้าง

     การจ้างงานแบบ MOU ดีกว่า การหาจ้างแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทย เพราะว่ามีสัญญาค้ำประกันรับรองคุณภาพแรงงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี ซึ่งหากลูกจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม แอบหลบหนี หรือทำผิดเงื่อนไขสัญญา ทางบริษัทจะส่งแรงงานรายใหม่มาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติลาวและกัมพูชา
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. นายจ้างนำบัญชีรายชื่อ (Name List) มายื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  เพื่อรวบรวมรายชื่อและแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง  และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว  และให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้

4. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ประเทศไทยแล้ว  หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  จะต้องไปตรวจโรคและมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติพม่า
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. การคัดเลือกแรงงาน  การขอรับการตรวจลงตราวีซ่า  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด แจ้งให้นายจ้างเดินทางไปสัมภาษณ์และคัดเลือกแรงงานที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติและนำเข้าพม่า 
  • ทางการพม่าออกหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary passport) ให้แก่แรงงานพม่าที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างไทย  และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงาน (Name List) ให้กับนายจ้าง  เพื่อนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)  และประทับตราอยู่ในราชอาณาจักร ณ ด่าตรวจคนเข้าเมือง

4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า)  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้ว  ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ  และขออนุญาตทำงาน

Share on Google Plus

About Unknown

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU. ติดต่อสอบถาม คุณ สุธีกาญจน์ (คุณเก๋) / โทร / ไลน์ : 098 823 5153 อีเมล์ : sutikarn9456@gmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.