รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

        แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถดำเนินการให้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

   MOU คือ ข้อตกลงการส่งแรงงานจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจะเป็นผู้คัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ ทำเรื่องพาสปอร์ต และวีซ่า แล้วจึงจัดส่งแรงงานมาให้นายจ้าง

     การจ้างงานแบบ MOU ดีกว่า การหาจ้างแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทย เพราะว่ามีสัญญาค้ำประกันรับรองคุณภาพแรงงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี ซึ่งหากลูกจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม แอบหลบหนี หรือทำผิดเงื่อนไขสัญญา ทางบริษัทจะส่งแรงงานรายใหม่มาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติลาวและกัมพูชา
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. นายจ้างนำบัญชีรายชื่อ (Name List) มายื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  เพื่อรวบรวมรายชื่อและแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง  และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว  และให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้

4. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ประเทศไทยแล้ว  หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  จะต้องไปตรวจโรคและมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติพม่า
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. การคัดเลือกแรงงาน  การขอรับการตรวจลงตราวีซ่า  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด แจ้งให้นายจ้างเดินทางไปสัมภาษณ์และคัดเลือกแรงงานที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติและนำเข้าพม่า 
  • ทางการพม่าออกหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary passport) ให้แก่แรงงานพม่าที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างไทย  และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงาน (Name List) ให้กับนายจ้าง  เพื่อนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)  และประทับตราอยู่ในราชอาณาจักร ณ ด่าตรวจคนเข้าเมือง

4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า)  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้ว  ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ  และขออนุญาตทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น