รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี  รับต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ที่ครบกำหนด 4 ปี แล้ว  เราคือตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ต และได้รับวีซ่าที่ได้อยู่ในประเทศไทยครบ 4 ปี แล้ว  จะต้องทำเรื่องขออยู่ต่อในประเทศไทย อีกครั้ง โดยจะต้องกรอกประวัติพร้อมหลักฐานส่งให้กรมการจัดหางานทำการขออนุมัติจากประเทศ  หลังจากเอกสารได้รับอนุมัติจากกรมแล้วแรงงานจะต้องเดินทางไปจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่าใหม่พร้อมใบอนุญาตทำงานที่ ศูนย์จังหวัด (ควรยื่นเรื่องก่อน วีซ่าหมดอายุ 1-2 เดือน ขอให้นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบดูว่าแรงงานของท่าน หรือตัวท่าน กำลังจะครบวาระกำหนด 4 ปี  โดยสังเกตจาก 

1. หนังสือเดินทางรุ่นเก่า (เล่มแดง) ให้ดูจากวันที่ออกหนังสือ ว่าครบ 4 ปีหรือยั้ง สังเกตตั้งแต่ ปี 2010 
2. สังเกตดูจากการต่อ วีซ่า ดูว่าถ้าท่านเคยต่อขยายวีซ่าไปแล้ว 1 ครั้ง ขอให้ท่านดูวันหมดอายุวีซ่าที่ท่านไปต่อขยายมา นั้นคือวันครบกำหนดวาระ 4 ปี ของท่าน
3. ในกรณีที่เปลี่ยนเล่มพาสปอร์ต จากเล่มแดง เป็นสีม่วง ให้ดู ที่วันหมดอายุวีซ่า เท่านั้น 
4. ส่วนของพาสปอร์ตสีม่วง ที่มีอายุ 6 ปี นั้น อายุของพาสปอร์ตกับวีซ่านั้นไม่เกี่ยวข้องกัน ให้ยึดที่อายุของวีซ่า

  ทั้งนี้ ให้ยึดวันหมดอายุ วีซ่าเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับวันหมดอายุของพาสปอร์ต เพราะในบางเล่มวัน และ ปี หมดอายุของพาสปอร์ตไม่ตรง กับวีซ่า

 ด้วยกรมการจัดหางานได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีนายจ้างขอจ้างแรงงานต่างด้าว เมื่อครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปีแล้ว โดยให้นายจ้างยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด ก่อนที่วีซ่าของแรงงานต่างด้าว หมดอายุ 2 – 3 เดือน เพื่อสำนักงานฯ จักได้รวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่งกรมการจัดหางานดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร

  ในการนี้ เพื่อให้ท่านสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวก่อนที่วีซ่าของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ 2 – 3 เดือน โดยแนบเอกสาร ดังนี้

1.แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU)

2.หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)

3.หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) เฉพาะลาว, กัมพูชา

4.บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้างต่อเนื่อง ( Name List of Workers)

5.สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)

6.สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา)

7.หลักฐานของนายจ้าง เช่น สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 8.หลักฐานการมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

 9.สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาวีซ่าของแรงงานต่างด้าว

 10.สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอนุญาตทำงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น