รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ครบวงจร

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจร

LightBlog

Breaking

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

กันยายน 19, 2559

รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว


  กำลังกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่มีการรับคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย เจ้าของกิจการ ร้าน  บางรายถูกปรับ  ถูกจำคุก ถูกดำเนินคดี  มากมาย ซึ่งมีให้เห็นในข่าวตามหนังสือพิมพ์  ตามทีวี ทั่วๆไป ดังนั้น หากคุณเป็นห้างร้าน กิจการ ที่มีแรงงานต่างด้าว  อย่าปล่อยปะละเลยให้คนงานของท่านต้องทำงานแบบหลบๆซ่อน  ให้เราดูแลท่าน เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำบริการของเรา นั่นก็คือ การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ว่ามันพิสูจน์แล้วมันดีอย่างไง  เจ้าของกิจการได้อะไรบ้าง แรงงานต่างด้าวเองได้อะไรบ้าง มาดูตามหัวดังต่อไปนี้ได้เลย
ทำไมแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องพิสูจน์สัญชาติ

   ทำไมแรงงานต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วจะต้องทำ Passport  VISA อีกนั้นก็เพราะให้เป็นไปตามเงื่อนไขแลข้อบังคับของรัฐบาลที่ประกาศให้การขึ้นทะเบียนนั้นเป็นแค่การผ่อนผันเท่านั้น จากการที่เป็นแรงงานผิดตามกฎหมาย ให้สามารถอาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ชั่วคราว แต่ห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกจังหวัดที่ได้ขออนุญาตไว้หรือเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือเรียกอีกอย่างว่า การทำ Passport VISA นั้นเอง เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้เป็นแรงงานที่เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายรวมไปถึงนายจ้างจะได้สบายใจเรื่องการใช้งานแรงต่างด้าวแบบผิดกฎหมายอีกด้วย  และที่สำคัญที่สุดจะได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยเหมือนแรงงานคนอื่นๆ สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทย หรือไปจังหวัดต่างๆ และก็สามารถกลับประเทศบ้านเกิดได้อย่างถูกกฎหมาย

แรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตแล้วดีอย่างไร
 • บุคคลนั้นๆ จะเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ และยังได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลตามเงื่อนไขของกรมแรงงานอีกด้วย
 • หากแรงงานนั้น เกิดการทารุณกรรม กดขี่ ข่มเหง  จากนายจ้างแรงงานต่างด้าวนั้น ก็จะสามารถดำเนินคดี กับนายจ้าง หรือขอเปลี่ยนนายจ้างได้ และกระบวนการดำเนินการนั้นจะถูกกฎหมาย แรงงานจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย

สำหรับแรงงานต่างด้าว
 • เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับพาสปอร์ตและประทับวีซ่าแล้ว ก็สามารถเดินทางในประเทศไทย สามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือล่องใต้ ก็สามารถทำได้แบบถูกกฎหมาย
 • แรงงานสามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมประเทศบ้านเกิดได้อย่างถูกกฎหมาย
 • แรงงานจะได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และยังได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล ค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น


  จะเห็นได้ว่า การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวมีแต่ผลดีกับตัวแรงงานต่างด้าวเอง หรือ นายจ้างเอง หากวันนี้ใครยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เรายินดีดำเนินการให้ท่าน 

กันยายน 19, 2559

รับต่อ visa แรงงานต่างด้าว วาระครบ 4 ปี  รับต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ที่ครบกำหนด 4 ปี แล้ว  เราคือตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ต และได้รับวีซ่าที่ได้อยู่ในประเทศไทยครบ 4 ปี แล้ว  จะต้องทำเรื่องขออยู่ต่อในประเทศไทย อีกครั้ง โดยจะต้องกรอกประวัติพร้อมหลักฐานส่งให้กรมการจัดหางานทำการขออนุมัติจากประเทศ  หลังจากเอกสารได้รับอนุมัติจากกรมแล้วแรงงานจะต้องเดินทางไปจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่าใหม่พร้อมใบอนุญาตทำงานที่ ศูนย์จังหวัด (ควรยื่นเรื่องก่อน วีซ่าหมดอายุ 1-2 เดือน ขอให้นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบดูว่าแรงงานของท่าน หรือตัวท่าน กำลังจะครบวาระกำหนด 4 ปี  โดยสังเกตจาก 

1. หนังสือเดินทางรุ่นเก่า (เล่มแดง) ให้ดูจากวันที่ออกหนังสือ ว่าครบ 4 ปีหรือยั้ง สังเกตตั้งแต่ ปี 2010 
2. สังเกตดูจากการต่อ วีซ่า ดูว่าถ้าท่านเคยต่อขยายวีซ่าไปแล้ว 1 ครั้ง ขอให้ท่านดูวันหมดอายุวีซ่าที่ท่านไปต่อขยายมา นั้นคือวันครบกำหนดวาระ 4 ปี ของท่าน
3. ในกรณีที่เปลี่ยนเล่มพาสปอร์ต จากเล่มแดง เป็นสีม่วง ให้ดู ที่วันหมดอายุวีซ่า เท่านั้น 
4. ส่วนของพาสปอร์ตสีม่วง ที่มีอายุ 6 ปี นั้น อายุของพาสปอร์ตกับวีซ่านั้นไม่เกี่ยวข้องกัน ให้ยึดที่อายุของวีซ่า

  ทั้งนี้ ให้ยึดวันหมดอายุ วีซ่าเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับวันหมดอายุของพาสปอร์ต เพราะในบางเล่มวัน และ ปี หมดอายุของพาสปอร์ตไม่ตรง กับวีซ่า

 ด้วยกรมการจัดหางานได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีนายจ้างขอจ้างแรงงานต่างด้าว เมื่อครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปีแล้ว โดยให้นายจ้างยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด ก่อนที่วีซ่าของแรงงานต่างด้าว หมดอายุ 2 – 3 เดือน เพื่อสำนักงานฯ จักได้รวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่งกรมการจัดหางานดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร

  ในการนี้ เพื่อให้ท่านสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวก่อนที่วีซ่าของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ 2 – 3 เดือน โดยแนบเอกสาร ดังนี้

1.แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( MOU)

2.หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)

3.หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) เฉพาะลาว, กัมพูชา

4.บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้างต่อเนื่อง ( Name List of Workers)

5.สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)

6.สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา)

7.หลักฐานของนายจ้าง เช่น สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 8.หลักฐานการมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

 9.สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาวีซ่าของแรงงานต่างด้าว

 10.สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอนุญาตทำงานกันยายน 19, 2559

รับต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว   เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เราพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของท่านในทุกรูปแบบ หากใบอนุญาตทำงานของท่านหมดอายุ  เราพร้อมและยินดีให้บริการ

ขั้นตอนการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน
1. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสาร
      2. รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/ตรวจเอกสาร
      3. พิจารณา/ตรวจสอบ/สรุปความเห็นการขอต่ออายุใบอนุญาต 1 วัน
      4. พิจารณา/ลงนามการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 วัน
      5. คนต่างด้าว/นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจรับใบอนุญาต

แบบฟอร์มที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
    1. แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาต (ตท.5)   , หนังสือรับรองการจ้าง  
    2. เอกสารประกอบ
 • แบบคำขอต่ออายุ (ตท.5)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Workpermit) พร้อมสำเนา 
 • แบบหนังสือรับรองการจ้าง 
 • หนังสือเดินทางที่ต่ออายุ Visa แล้ว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3 (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) 
 • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง (คนไทย) หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง (คนต่างด้าว)  


         เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
 • สถานประกอบการเอกชน 

                   1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ออกตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พร้องหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย

                   2) สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) ภ.พ.30 (3 เดือน) และสำเนาการชำระภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ปีล่าสุด

 • โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน

                   1) สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา

                   2) ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

                   3) สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, ใบอนุญาตอื่น ๆ (ถ้ามี) / สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

 • หน่วยงานราชการ

                   1) หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างงาน
                   2) กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่างด้วยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

 • มูลนิธิ หรือสมาคม
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม , วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
กันยายน 19, 2559

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

        แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถดำเนินการให้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

   MOU คือ ข้อตกลงการส่งแรงงานจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจะเป็นผู้คัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ ทำเรื่องพาสปอร์ต และวีซ่า แล้วจึงจัดส่งแรงงานมาให้นายจ้าง

     การจ้างงานแบบ MOU ดีกว่า การหาจ้างแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทย เพราะว่ามีสัญญาค้ำประกันรับรองคุณภาพแรงงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี ซึ่งหากลูกจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม แอบหลบหนี หรือทำผิดเงื่อนไขสัญญา ทางบริษัทจะส่งแรงงานรายใหม่มาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติลาวและกัมพูชา
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. นายจ้างนำบัญชีรายชื่อ (Name List) มายื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  เพื่อรวบรวมรายชื่อและแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทาง  และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว  และให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้

4. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ประเทศไทยแล้ว  หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  จะต้องไปตรวจโรคและมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอนการนำเข้าสัญชาติพม่า
1. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว  ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  แต่หากเป็นนายจ้างเดิมที่มีโควตาเหลือเพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องจ้างใหม่ให้ใช้โควตาเดิม

2. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3. การคัดเลือกแรงงาน  การขอรับการตรวจลงตราวีซ่า  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด แจ้งให้นายจ้างเดินทางไปสัมภาษณ์และคัดเลือกแรงงานที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติและนำเข้าพม่า 
 • ทางการพม่าออกหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary passport) ให้แก่แรงงานพม่าที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างไทย  และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงาน (Name List) ให้กับนายจ้าง  เพื่อนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)  และประทับตราอยู่ในราชอาณาจักร ณ ด่าตรวจคนเข้าเมือง

4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า)  และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้ว  ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ  และขออนุญาตทำงาน

กันยายน 19, 2559

รับขอโควต้า การจ้างงานแรงงานต่างด้าว


     นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว  เราพร้อมให้บริการเพื่อยื่นขอโควตา  โดยต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา) ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าใบโควตาฉบับจริงสูญหายให้ไปแจ้งความหายก่อนและนำใบแจ้งความหายมายื่นขอรับใบโควตาฉบับใหม่ 

   กรณีที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วอยู่ในโควตาให้นำสำเนาหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอของคนต่างด้าวมาแนบด้วย

เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

1.กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา
1. แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
6. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2.กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล
1. แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
5. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
7. สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
8. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

เอกสารเพิ่มเติมกรณีกิจการต่างๆ
กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ ให้เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลัง ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย

กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการโรงงาน โรงสี กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ ล้างอัดฉีด ให้เตรียมใบทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย

กิจการก่อสร้าง ให้เตรียมสำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญา ถ้าเป็นงานรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญาต้นมาด้วย

กิจการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ให้เพิ่มรูปถ่ายอาคาร สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

กันยายน 19, 2559

รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
5. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่เกิน 90 วัน ทางไปรษณีย์
1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
2. สำเนาบัตร ตม.6 (TM.6)
3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ใบนัดครั้งต่อไป กรณีที่ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ) ให้ใช้ใบจริงเท่านั้น
กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามา ให้นับ 90 วันใหม่จากวันเดินทางเข้าจนครบ 90 วัน จึงแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
4. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม ตม. 47 ให้สมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
5. ซองจดหมาย ขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดครั้งต่อไปและแบบฟอร์ม ตม.47 กลับไปยังท่าน
6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้เอกสารกลับคืน ส่งก่อนวันครบกำหนดแจ้งครั้งต่อไป 15 วัน มายังที่อยู่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

หมายเหตุ : หากพ้นกำหนดระยะเวลาภายใน 1 เดือน ยังไม่ได้รับการตอบกลับกรุณานำใบลงทะเบียนจากไปรษณีย์มาติดต่อเพื่อออกใบนัดใบใหม่ให้ ยกเว้น แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) กรณีจะติดต่อการแจ้งที่พักอาศัยอยู่เกิน 90 วัน ให้ติดต่อที่งานรับแจ้งที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)

กันยายน 19, 2559

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว


 รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว , รับจัดหางานให้กับแรงงานต่างด้าว , หาแรงงานต่างด้าว , จัดหาแรงงาน ต่างด้าว


              ‘ต่างด้าว’ หลายท่านคงคุ้นกับคำนี้ และคงมีภาพเกิดขึ้นในหัวมากมายขณะที่อ่านบทความนี้อยู่ อาจจะมีทั้งพวกที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และพวกที่ลักลอบเข้ามา เพื่อหางานทำในประเทศไทย บางคนก็คิดที่จะเข้ามาตั้งหลักปักฐาน  สร้างครอบครัวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันนี้จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีจำนวนไม่น้อยกันเลยทีเดียว

              เนื่องจากจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลกระทบให้แรงงานไทยและส่งผลกระทบให้แรงงานต่างด้าวด้วยกันเองเช่นกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเนื่องจากการขยายตัวของกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็มีอยู่หลายประการเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงาน การไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจรวมไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมตามอีกด้วย ถ้าพูดถึงปัญหาหลักของการเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานต่างด้าวก็น่าจะเป็นปัญหาการว่างงานของเหล่าแรงงานต่างด้าวเลยก็ว่าได้ เพราะต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใช่ว่าจะได้ทำงานกันหมดทุกคน ยังมีต่างด้าวอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังตกงานอยู่ในปัจจุบัน 

             ทั้งนี้ปัญหาการว่างงานของกลุ่มแรงงานต่างด้าวอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุ เช่น การแย่งงานกันทำของกลุ่มต่างด้าว สภาพเศรษฐกิจ การโกงเงินค่าจ้างจากนายหน้าของบริษัทจัดหางานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น ถ้าพูดถึงเรื่องการแย่งงานกันทำก็อาจจะเป็นเพราะว่าในบรรดาแรงงานต่างด้าวนั้นไม่ได้มีเพียงแรงงานชาวพม่าประเทศเดียวที่เข้ามาหางานทำในประเทศไทย หากแต่ยังมีแรงงานชาวลาว แรงงานชาวกัมพูชา และยังมีต่างด้าวกลุ่มใหม่ที่เข้ามายังประเทศไทยอีกคือ ชาวบังกลาเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลให้จำนวนงานไม่เพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในปัจจุบัน และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักก็ส่งผลให้บริษัท โรงงานต่างๆ ก็พากันทยอยปิดตัวลงไปจำนวนมากเช่นกัน ส่วนเรื่องของการโกงค่าจ้างแรงงานที่มักพบเจอบ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย คือ การหักค่านายหน้าจัดหางานที่มากเกินไป พร้อมยังอาจจะมีการข่มขู่ การรีดไถค่าอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อตกลง แต่ด้วยภาระทางการเงิน ภาระทางครอบครัว เป็นเหตุผลให้แรงงานเหล่านี้ต้องมีความอดทน

         ถึงเวลาแล้วที่บริษัทรับปรึกษาปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวจะออกมาประกาศตัวเองอย่างชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว เพราะนอกจากเขาจะได้รับคำปรึกษาที่ดีแล้ว แรงงานต่างด้าวยังจะได้รับสวัสดิการในการทำงานต่างๆไม่น้อยกว่าแรงงานไทย เช่น มีบัตรใบอนุญาตในการทำงานอย่างถูกต้อง การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล และรวมไปถึงสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย หากท่านไม่อยากเจอกับปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆ ซากๆ ขอให้ท่านเข้ามาใช้บริการของบริษัทรับปรึกษาปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวกันเถอะ เราจะพร้อมจะให้บริการท่านเสมอ